See you soon!

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว
เราจะติดต่อคุณกลับ
โดยเร็วที่สุด

คำแนะนำจากใจของเรา
ถ้าคุณลืมแนบ Resume หรือ Portfolio
สามารถลงมาอีกครั้งได้นะ

เราเชื่อว่าทุกตำแหน่ง
มีวิธีเล่าว่าคุณเคยทำอะไรมาให้เราฟังได้

ถ้าคุณต้องการส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง
https://www.gaiamarketinggroup.com/gaia-x-ch/